Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bonna Benelux B.V., hierna te noemen “Bonna”, gevestigd en kantoorhoudende te Almelo, Bedrijvenpark Twente 305, 7602 KL Almelo

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bonna uitgebrachte offertes/ aanbiedingen en aangegane overeenkomsten tot het bemiddelen of verkopen en (af)leveren door Bonna van producten aan een derde (hierna ”de contractpartij”), indien en voor zover van deze voorwaarden niet expliciet middels een schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de contractpartij gehanteerde (eigen) algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Bonna deze expliciet heeft geaccepteerd.

3. Voor zover contractpartij een consument is, gelden de algemene voorwaarden consumentenkoop die te vinden zijn via www.Bonna.nl

Artikel 2 - Offertes/aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

1. Alle offertes/aanbiedingen van Bonna zijn vrijblijvend en kunnen door Bonna worden herroepen. Een offerte/aanbieding van Bonna heeft een geldigheidsduur van veertien dagen na datum/dagtekening van de aanbieding/offerte tenzij expliciet anders staat aangegeven in de betreffende offerte/aanbieding. De inhoud, opgaven, prijslijsten en specificaties die voorkomen in folders, brochures, websites en ander reclamemateriaal, zijn onder voorbehoud (geleverde producten kunnen hiervan een geringe afwijking vertonen).

2. Overeenstemming inzake de verkoop/levering van de producten van Bonna komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke bestelling of aanvrage door de contractpartij bij Bonna en de aanvaarding hiervan door Bonna. De contractpartij aanvaardt door zijn schriftelijke bestelling of aanvrage, deze algemene voorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaardt door Bonna, na schriftelijke bevestiging door Bonna of doordat Bonna met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt. Een op deze wijze door Bonna bevestigde aanvrage of bestelling, wordt in deze algemene voorwaarden een “overeenkomst” genoemd. Hieronder vallen ook bestellingen die via een web-portal met wachtwoord beveiligde login dan wel via Electronic Data Interchange (EDI) bij Bonna worden geplaatst.

3. Indien de aanvaarding door de contractpartij afwijkt van de offerte/aanbieding van Bonna, is Bonna daaraan niet gebonden, ook niet als het een afwijking op ondergeschikte punten betreft. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Bonna anders bericht.
4. Opgaven, specificaties, tekeningen e.d. betrekking hebbende op een offerte/aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze offerte/aanbieding en zijn en blijven eigendom van Bonna. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bonna nimmer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of afgegeven, bekend gemaakt en/of gebruikt te worden en dienen op verzoek van Bonna terstond te worden teruggegeven.

5. Opgaven, specificaties, tekening, informatie, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door Bonna kenbaar worden gemaakt met betrekking tot prijzen of kenmerken, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod (ter beoordeling van Bonna) binden Bonna niet. Afwijkingen geven aan contractpartij geen recht op aflevering en/of het recht om betaling uit te stellen of te weigeren, noch een recht op vergoeding. De door Bonna gehanteerde lijsten, specificaties, maten en dergelijke zijn door Bonna en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld. Het valt onder de verantwoordelijkheid van contractpartij om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te onderzoeken of de producten voldoen aan de door haar gewenste eisen en specificaties.

6. De aanbiedingen/prijzen gelden niet als vanzelfsprekend voor nabestellingen, tenzij dit expliciet is overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave, verplicht Bonna niet tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3 - Prijzen en hoeveelheden.

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de prijzen van Bonna af magazijn in Euro’s, inclusief emballage en exclusief BTW en verzendkosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht afhankelijk van de in de overeenkomst gemaakte keuze voor de wijze van levering.

2. Tenzij schriftelijk is overeengekomen dat het om vaste prijzen gaat, kunnen alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van bijvoorbeeld een verhoging van materiaal/grondstof prijzen (waaronder katoen), vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane, in- of uitvoerkosten/rechten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen ten gevolge van koerswijzigingen, aan de contractpartij worden doorberekend. Ingeval van een dergelijke doorberekening, is de contractpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden binnen zeven (7) dagen nadat de prijsverhoging bekend is gemaakt. Indien de contractpartij niet van dit recht gebruik maakt, wordt hij/zij geacht met de prijsverhoging in te stemmen.

Artikel 4 – Betaling.

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, verstuurt Bonna haar facturen gelijktijdig met of direct na levering van de desbetreffende producten en dient betaling uiterlijk plaats te vinden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum. De betalingstermijn is een fatale termijn; bij niet tijdige betaling is de contractpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim. Als dag van betaling geldt de boekdatum van de bijschrijving op het bankrekeningnummer van Bonna.

2. Indien de contractpartij binnen uiterlijk vijf (5) dagen na factuurdatum, geen aanmerking heeft gemaakt op de factuur wordt de berekende prijs geacht te zijn goedgekeurd. Bezwaren tegen de hoogte van het berekende bedrag, schorten de betalingsverplichting van het niet-betwiste deel niet op.

3. Indien de contractpartij verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de contractpartij het bedrag van de door Bonna te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Bonna verschuldigd

4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur door de contractpartij is Bonna gerechtigd aan de contractpartij vanaf het tijdstip van opeisbaarheid een vertragingsrente te berekenen per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. De hoogte van dit rentepercentage per maand is gelijk aan de wettelijke handelsrente. Deze rente wordt berekend over het totale openstaand bedrag vermeerderd met B.T.W.

5. De contractpartij mag een schuld uit een overeenkomst met Bonna niet opschorten of met enige vordering op Bonna verrekenen. Betalingen dienen door de contractpartij te worden voldaan zonder recht op inhouding en/of aftrek uit welke hoofde dan ook.

6. Bonna behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij de nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Bij gebreke van een afdoende zekerheidstelling/vooruitbetaling binnen de gestelde termijn, is Bonna gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de lopende overeenkomsten (al dan niet deels) te beëindigen.

7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de contractpartij is de vordering van Bonna direct opeisbaar.

8. Bij niet-tijdige betaling door de contractpartij of indien de contractpartij anderszins toerekenbaar tekortschiet jegens Bonna, waaronder wordt verstaan het na een aanmaning in gebreke blijven met het afnemen van de door de contractpartij gekochte producten, heeft Bonna onder meer het recht de desbetreffende overeenkomst en/of alle overige met de contractpartij lopende overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en/of (een deel daarvan) op te schorten. Tevens heeft Bonna het recht de contractpartij een boete van 35 % van de gehele order – voor zover deze nog niet is gefactureerd – in rekening te brengen, onverminderd het recht van Bonna in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 - (Af)levering van producten door Bonna.

1. De wijze van (af-)levering wordt conform de Incoterms 2010 bepaald in de betreffende overeenkomst. Zo niet, dan geldt als gekozen wijze van (af-)levering: DDP (Delivered Duty Paid).

2. Indien Bonna de producten niet kan afleveren door toedoen van de contractpartij, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de contractpartij en is Bonna gerechtigd de producten voor rekening en risico van de contractpartij op te (laten) slaan en onverwijld betaling van de contractpartij te vorderen.

3.Vanaf het moment van (af)levering zijn de producten voor risico van de contractpartij.

4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is Bonna gerechtigd in gedeelten te leveren.

Artikel 6 – Levertijd.

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde periode, waarbinnen de producten moeten worden (af)geleverd.

2. Bonna zal er naar streven de (af)levering of uitvoering te doen geschieden binnen de afgesproken levertijd(en), doch overschrijding daarvan geeft de contractpartij geen recht op schadevergoeding noch op, annulering van een overeenkomst. Een opgegeven levertijd is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de contractpartij Bonna schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Bij vertraging in de (af)levering of uitvoering van een overeenkomst, welke is ontstaan door toedoen van de contractpartij, of welke krachtens de wet of anderszins voor diens rekening komt, heeft Bonna het recht een deel van de totaal overeengekomen prijs te factureren op de overeengekomen afleveringsdatum naar rato van het afgeleverde gedeelte, vermeerderd met alle gemaakte extra kosten. De in artikel 4 genoemde betalingstermijn is alsdan van toepassing.

Artikel 7 A. – Eigendomsvoorbehoud.

1. Bonna is en blijft eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs geheel is voldaan, ongeacht of hierop of hieraan een naam of beeldmerk van contractpartij is opgenomen dan wel aangebracht.

2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is het de contractpartij derhalve verboden de betreffende producten, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie, op zicht of in pand te geven, of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen.

3. Indien de contractpartij enige verplichting uit een overeenkomst met Bonna niet of niet geheel nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of ontbinding van de contractpartij, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Bonna zonder enige ingebrekestelling of sommatie gerechtigd de door haar afgeleverde producten onder de betreffende overeenkomst terug te (laten) nemen, waar die zich ook bevinden en weder te verkopen. Daartoe gemaakte of nog te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van verpakking en mogelijk vereiste vernietiging, zijn voor rekening van de contractpartij onverminderd het recht van Bonna volledige schadevergoeding te vorderen.

4. De contractpartij zal iedere derde die op de producten, ten aanzien waarvan een eigendoms- voorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surseance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement, terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan Bonna, dat Bonna de eigenaar is van die producten.

Artikel 7 B. Eigendomsvoorbehoud in Duitsland (Eigentumsvorbehalten in Deutschland)

1. In afwijking van het in artikel 7 A bepaalde geldt met betrekking tot door Bonna aan in Duitsland gevestigde contractpartij geleverde producten het volgende:
(In Abweichung vom im vorgehenden Artikel 7A Festgelegte, gilt bezüglich der vom Lieferanten (Bonna) an in Deutschland etablierte Abnehmer (contractpartij) gelieferten Sachen folgendes:)

2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die dem Lieferanten aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer zustehen.

3. Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für den Lieferanten her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen den Lieferanten.

4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des Lieferanten mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt der Lieferant zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache wobei das Miteigentumsanteil des Lieferanten entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren

5. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Lieferanten mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang des Eigentumsanteils des Lieferanten zur Sicherung am Lieferanten ab.

6. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Lieferanten für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten.

7. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Lieferanten ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des Lieferanten stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des Lieferanten selbst einziehen.

8. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist der Lieferant berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.

9. Scheck-/Wechsel-Zahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.

10. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten im Deutschland (Artikel 7 B) gilt ausschließlich Deutsches Recht.

Artikel 8 – Klachten.

1. De contractpartij is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (laten) inspecteren. Geconstateerde kwantiteitsverschillen dienen binnen twee (2) werkdagen na aflevering van de producten aan Bonna schriftelijk te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de juistheid van de op de vrachtbrief of de verzend-bon vermelde aantallen vaststaat. Eventuele klachten over de kwaliteit van de producten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na aflevering van de producten, schriftelijk bij Bonna zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond van de klachten. Klachten over kwaliteit kunnen alleen betrekking hebben op het al dan niet overeenstemmen van de geleverde producten met hetgeen is overeengekomen of het al dan niet voldoen aan de eisen die in het normale handelsverkeer gelden. Bonna heeft het recht klachten van de contractpartij in ieder geval af te wijzen indien het naar haar mening betreft geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerkingen e.d. Na verloop van voormelde termijn wordt de contractpartij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de contractpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

3. Indien de klachten niet zichtbare of anderszins niet waarneembare (verborgen) gebreken betreffen, dienen deze binnen acht (8) dagen nadat de contractpartij het gebrek heeft ontdekt, dan wel, indien dit een eerdere datum betreft, had kunnen ontdekken, aan Bonna schriftelijk gemeld te worden.

4. Voor zover niet anders bepaald, vervallen alle rechtsvorderingen van de contractpartij op Bonna evenwel immer zes (6) maanden na aflevering van de producten.

5. Klachten kunnen slechts geldend gemaakt worden ten aanzien van producten die zich nog in de staat bevinden waarin ze zijn geleverd (= niet gedragen/gebruikt, schoon en voorzien van labels en in de originele verpakking), behalve indien de klachten verborgen gebreken betreffen.

Artikel 9 – Retourneren

1.Tenzij dit expliciet is overeengekomen, heeft contractpartij géén recht om producten te retourneren.

2. Voor zover contractpartij een consument is, gelden de algemene voorwaarden consumentenkoop.

Artikel 10 – Garantie.

1. Bonna verstrekt geen garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, was-echtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden van de producten, tenzij deze:
a. door Bonna schriftelijk zijn bevestigd, dan wel
b. door middel van labels, etiketten of anderszins op de producten zijn aangeduid als bijvoorbeeld krimpvrij, wasecht e.d.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, garandeert Bonna dat de producten een gebruiksduur hebben van zes (6) maanden na levering door Bonna aan contractpartij. Indien blijkt dat de producten binnen deze garantie periode gebreken vertonen die niet te wijten zijn aan:
– normale slijtage;
– omstandigheden die van buiten af komen;
– wijziging van de producten;
– onoordeelkundig/abnormaal gebruik; en/of
– het niet opvolgen van Bonna’s instructies (onder andere: reinigingsvoorschriften),

kan de contractpartij de desbetreffende klacht bij Bonna aanmelden. In dat geval zal Bonna eerst de geconstateerde gebreken beoordelen en de oorzaak vaststellen. Als Bonna constateert dat deze gebreken binnen haar garantie vallen, zal zij zorgdragen voor kosteloos – naar keuze van Bonna – herstel of vervanging of vergoeding. Alleen in geval de gebreken binnen de garantie vallen, zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonna, retourzendingen toegestaan. Overige retourzendingen zijn voor rekening van de contractpartij, evenals de opslagkosten. De gespecificeerde opgave van de retourzending door Bonna is in dat geval bindend voor de contractpartij behoudens deugdelijk tegenbewijs. De contractpartij is aansprakelijk voor schade, ontstaan door onzorgvuldige verpakking en/of verzending van de producten dan wel door gebrekkige of ontbrekende verzekering van de te retourneren producten.

3. In geval de gebreken binnen haar garantie vallen, maar naar mening van Bonna herstel of vervanging geen optie is, zal Bonna de contractpartij schadeloos stellen in geld. Dit bedrag zal in geen geval de waarde van het geleverde overtreffen.

4. Garantieaanspraken zijn in ieder geval uitgesloten indien de contractpartij niet binnen de in artikel 8 genoemden termijnen haar klachten over (beweerdelijke) gebreken schriftelijk en gemotiveerd bij Bonna heeft gemeld.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid.

1. Bonna is uitsluitend aansprakelijk in het geval van opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid kan alleen ontstaan nadat contractpartij heeft voldaan aan haar verplichtingen op grond van artikel 8 van deze voorwaarden en beperkt zich tot de uitvoering van de garantie verplichtingen onder Artikel 9.

2. In het geval Bonna toch aansprakelijk is, is een verplichting tot schadevergoeding beperkt tot alleen directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen en betaalde prijs, exclusief omzetbelasting. In geen geval zal de door Bonna verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan het voor dat schadegeval onder de verzekering van Bonna uitgekeerde bedrag.

3. Aansprakelijkheid voor indirecte of immateriële schade is ongeacht de oorzaak uitgesloten. Onder indirecte of immateriële schade wordt verstaan, maar is niet beperkt tot gevolg-, of stilligschade, gederfde inkomsten/marge en winsten, verlies van klanten en schade aan naam en/of goodwill.

4. In geval van verhindering tot uitvoering van een overeenkomst door Bonna ten gevolge van overmacht, is Bonna onder meer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst voor maximaal zestig (60) dagen op te schorten. Gedurende de opschortingsperiode is Bonna gerechtigd te wachten met het kenbaar maken van haar keuze voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Van overmacht bij Bonna is in ieder geval sprake bij staking, uitsluiting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabricaten (onder meer als gevolg van vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers) dan wel arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij Bonna of haar toeleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, transportstoornissen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van Bonna vallen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten.

1.Het auteursrecht, modellenrecht en in het algemeen gesproken alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de producten (zoals onder meer daarop afgebeelde characters, teksten, (in-)tekeningen, afbeeldingen, labels, patronen, dessins, merken, logo’s etc. alsmede op de modificaties daarvan) berusten uitsluitend bij Bonna of van een door Bonna aangewezen derde. Het is contractpartij niet toegestaan – ook niet voor eigen gebruik – om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonna de producten of de mogelijk daarop afgebeelde characters, teksten, (in-)tekeningen, afbeeldingen, labels, patronen, dessins, merken, logo’s etc. te gebruiken (o.a. in domeinnamen en zoekresultaten van zoekmachines) alsmede de modificaties daarvan te kopiëren en/of meerdere exemplaren daarvan te (laten) vervaardigen door anderen dan Bonna. Het is contractpartij ook niet toegestaan zonder de hiervoor genoemde toestemming van Bonna op basis van de producten, andere combinaties toe te passen, dan wel wijzigingen in de ontwerpen en/of het label aan te brengen.

2.Tenzij expliciet anders overeengekomen, garandeert Bonna dat zij met de door haar aan de contractpartij verkochte producten geen intellectuele eigendomsrechten schendt van derden. Met inachtneming van Artikel 11.2, vrijwaart Bonna contractpartij voor alle aanspraken ter zake van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten vanwege een mogelijke inbreuk op aan deze derden toekomende intellectuele eigendomsrechten indien deze inbreuken te wijten zijn aan opzet en grove schuld van Bonna en de betreffende inbreuk door middel van een onherroepelijk vonnis gegrond is ver- klaard. Deze garantie vervalt indien de contractpartij nalaat de aan haar gerichte mededeling van een derde, dat inbreuk is gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van laatstgenoemde, onverwijld schriftelijk te melden aan Bonna dan wel nalaat Bonna in een dergelijk geval onverwijld alle relevante correspondentie en processtukken ter beschikking te stellen.

3. De in het voorgaande lid omschreven garantie geldt niet voor producten die conform instructie/ opdracht van contractpartij zijn vervaardigd. Tevens geldt de garantie niet voor op door de contractpartij voorgeschreven labels/merken/logo’s en/of van de contractpartij afkomstige modellen/monsters, patronen, (in)tekeningen en/of dessins van stoffen. In dat geval vrijwaart contractpartij Bonna voor alle geleden schade/kosten (waaronder claims van derden) veroorzaakt door de schending van een intellectueel eigendomsrecht. Bonna is gerechtigd de producten die conform instructie/opdracht van de contractpartij zijn vervaardigd te tonen ten behoeve van de promotie van haar eigen bedrijf

Artikel 13 – Verwerken Persoonsgegevens

1. Bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen door contractpartij persoonsgegevens aan Bonna worden verstrekt. Contractpartij geeft toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens.

2. Bonna zal in het kader van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd zijn om de persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

3. Bonna zal persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

4. De contractpartij staat ervoor in dat door Bonna te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving. De contractpartij zal Bonna vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Bonna verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten worden geschonden.

5. Bonna stelt contractpartij in staat om te voldoen aan haar op rustende verplichtingen als verantwoordelijke op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en informeert contractpartij onverwijld (zonder onredelijke vertraging) na constatering van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.

Artikel 14 – Algemeen.

1. Vertraging bij het vorderen van de strikte naleving van contractuele of buitencontractuele verplichtingen en bij het uitoefenen van enig recht, hebben geen invloed op de mogelijkheid van Bonna om alsnog haar rechten uit te oefenen.

2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst in strijd mocht zijn met enig toepasselijk dwingendrechtelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bonna en de contractpartij in onderling overleg vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Bonna en de contractpartij schriftelijk zijn overeengekomen

4. Bonna en de contractpartij verklaren dat op al hun overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die (mede) door deze algemene voorwaarden beheerst worden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing is. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen direct of indirect voortvloeiende uit of samenhangend met de overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ’in het arrondissement Overijssel; Bonna mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

5. Partijen zijn – tijdens en na de uitvoering van een overeenkomst – jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van wederzijdse vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van een overeenkomst kennisnemen.

6. Elke terzijdestelling, aanvulling en/of wijziging van enige bepaling van een overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

7. Tenzij in deze algemene voorwaarden expliciet de mogelijkheid van ontbinding wordt geboden, doet de contractpartij afstand van het recht tot ontbinding van een overeenkomst.

8. Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.

9. Indien Bonna een niet-Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet-Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact met ons op, wij helpen graag.